Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
Văn bản cổ đông


>> Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm 2019
>> Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
>> Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS
>> Biên bản ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019
>> Dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019
>> Mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019
>> HĐ kiểm toán 2018
>> Nghị quyết + Biên bản ĐHCĐ năm 2018
>> Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
>> Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017
>> HĐ Kiểm toán 2017
>> Nghị quyết + Biên bản ĐHCĐ 2017
>> Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2017
>> Quy chế bầu cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS
>> Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 thay đổi lần 6
>> Thông báo bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ
>> Kết quả Kiểm toán nhà nước
>> Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
>> Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016
>> Công văn ĐHCĐ năm 2016
>> Báo cáo Ban kiểm soát Lilama 7
>> Dự thảo sửa đổi điều lệ theo luật DN 2014
>> Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
>> Nghị quyết của hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy VN
>> Báo cáo thường niên năm 2015
>>  Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
>> Biên bản ĐHCĐ năm 2015
>> Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015
>> Tài liệu ĐHCĐ năm 2015
     - Báo cáo của BKS
>> Báo cáo thường niên năm 2014
>> Báo cáo quản trị năm 2014
>> Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
>> Biên bản ĐHCĐ & Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014
>> Đề án tái cấu trúc
>> Tài liệu đại hội cổ đông năm 2014
>> Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kế toán và kiểm toán năm 2013
>> Tài liệu đại hội cổ đông năm 2013
>> Quy chế tổ chức đại hội cổ đông
>> Báo cáo của ban kiểm soát 2013
>> Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2013
>> Quy chế điều hành của hội đồng quản trị

NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhà máy cao su Đà Nẵng

Nhà máy Sô Đa Chu Lai - Quảng Nam

Nhà máy thủy điện Sê San 4

Nhà máy thủy điện Hủa Na

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

Bể bơi thành tích cao TP.Đà Nẵng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Láng Hòa Lạc

Cầu Rồng Đà Nẵng

Lắp thiết bị cơ, điện hệ thống thông gió hầm đường bộ Hải Vân

Trung tâm hành chính Đà Nẵng